Anti-VEGFA(bevacizumab biosimiar) mAb

Price: 50 μg ¥800.00 ; 100 μg ¥1500.00